เตรียมตัวก่อน พร้อมก่อน ยินดีต้อนรับ KKBS PreB รุ่นที่ 7

KKBS Pre-B รุ่นที่ 7 เรียนปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เรียนล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิตกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช./ปวส. เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจก่อนใคร
 
 

เขียนโดย

เรื่องที่น่าสนใจ
คอร์สเรียนที่น่าสนใจ