หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


วิชาเอกการตลาด

  BS933122 Global Marketing การตลาดโลก

by รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

  BS932113 English for Marketer ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด

by ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช


วิชาเอกการเงิน

  BS923351 Entrepreneur Finance การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

by ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์

  BS923359 Investment Planning การวางแผนด้านการลงทุน

by ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน


สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว

  BS942022 Cultural Tourism Management การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

by ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

  BS942027 Entrepreneurship in Tourism Industry การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

by ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

  BS942035 Sustainable Event Management การจัดการงานเทศกาลอย่างยั่งยืน

by ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

More
+8