การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการ โดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentorship)

by ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม (SBIC)

#ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม (SBIC)