MICE Planning Guidelines and Protocol Pandemic 2021

by ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI)

#ศูนย์ความเลิศอุตสหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI)