การอบรมหลักสูตร Data Visualization : Dashboard with Data Studio

by คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมกับ บริษัท Predictive จำกัด

#KKBS ร่วมกับ Predictive (Google Partner)