เนื้อหาของคอร์ส
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
0/1
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
เกี่ยวกับบทเรียน

สไลด์ประกอบบรรยาย
https://kkbsx.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/wp-05-01-2024-15-14-08.pdf

ไฟล์ตัวอย่าง
PPT – KKBS.pdf
ขนาด: 10.37 MB