เนื้อหาของคอร์ส
Generative AI for Teaching & Learning – 6 พฤศจิกายน 2566
0/1
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิธ – Generative AI for Teaching & Learning
ไฟล์ตัวอย่าง
AI for Teaching 6 Nov 2023 First Half.pdf
ขนาด: 8.83 MB