Management Accounting – BS912112

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  Applications and presentation of accounting information for planning, controlling, and decision making, study of financial accountingand cost accounting information, cost structure, cost-volume-profit analysis, use of cost accounting in management, budgeting forbusiness, and preparation and analysis of capital budgeting

  การใช้ข้อมูลทางการบัญชี และกระบวนการเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำมาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การศึกษาถึงข้อมูลทางการบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน โครงสร้างต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร การใช้ข้อมูลจากบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ การจัดทำงบประมาณของธุรกิจ และการวิเคราะห์และการจัดทำงบประมาณเพื่อรายจ่ายลงทุน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ความรับผิดชอบ มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 • สามารถนำเสนอข้อมูลและรายงานต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
 • ความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ

เนื้อหาของคอร์ส

BS912112 – Management Accounting

 • 04:40
 • บทที่ 1 การบัญชีบริหารและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  08:41
 • บทที่ 2 แนวคิดต้นทุนและการจำแนกต้นทุน
  14:32
 • บทที่ 3 ระบบบัญชีตินทุนงานสั่งทำ
  21:53
 • บทที่ 4 ระบบบัญชีต้นทุนช่วง
  28:01
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
  08:26
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและกำไร
  18:14
 • บทที่ 7 ต้นทุนผันแปร เครื่องมือในการบริหารธุรกิจ
  14:55
 • บทที่ 8 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
  09:00
 • บทที่ 9 การวางแผนกำไร
  21:10
 • บทที่ 10 งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
  19:09
 • บทที่ 11 ต้นทุนมาตรฐานและค่าวัดผลการปฏิบัติงาน
  26:13
 • บทที่ 12 การรายงานของส่วนงานและการกระจายอำนาจ
  14:32
 • บทที่ 13 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
  18:59
 • บทที่ 14 การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน
  15:19

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว