เนื้อหาของคอร์ส
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิธ – การใช้ Ai สร้างงาน Presentation ChatGPT Bing AI
ไฟล์ตัวอย่าง
Using AI in Presentation 24 July 2023.pdf
ขนาด: 6.01 MB